Over ons

Home / Over ons

Trainingscentrum Overijssel in Zwolle ondersteunt jeugdigen en jong-volwassenen met psychiatrische of psychosociale problemen.


Missie

Trainingscentrum Overijssel Zwolle ondersteunt jeugdigen en jongvolwassenen met psychosociale en/of psychiatrische problematiek in hun streven om -opnieuw- de regie over hun eigen leven te krijgen en volwaardig deel uit te maken van de samenleving.
Wij hebben oog voor de beperkingen en obstakels waarmee onze cliënten zich geconfronteerd zien, maar richten ons in onze ondersteuning vooral op kracht en talenten.
Met onze inzet en ondersteuning dragen wij bij aan een sociale, leefbare en veilige samenleving.

Visie

De doelgroep van Trainingscentrum Overijssel Zwolle is op het eerste gezicht heel divers. De mensen voor wie wij ons inzetten hebben echter ook veel met elkaar gemeen. Zij zijn allemaal in de eerste plaats burger. Net als anderen hebben zij recht op een volwaardig bestaan in de samenleving. Dat houdt in dat ook van hen verwacht wordt dat zij, voor zover ze dat kunnen, deelnemen aan die samenleving.
Ieder van hen heeft daarbij de behoefte om de regie te houden over zijn of haar eigen leven. En dus is onze ondersteuning vooral daarop gericht. We gaan daarbij uit van de wensen en mogelijkheden van cliënten en vinden het belangrijk dat zij daarbij hun zelfstandigheid vergroten en behouden. Voor ons worden cliënten niet gedefinieerd door hun psychiatrische aandoeningen of psychosociale problemen. Wij kijken naar mensen vanuit hun behoefte aan een veilig, humaan en betekenisvol leven.

Kernwaarden

Verankerde kernwaarden vormen de basis voor ons werk.
Onze kernwaarden zijn:
⎫ Eerlijkheid
⎫ Openheid
⎫ Respect
⎫ Betrouwbaarheid
⎫ Kracht
⎫ Verantwoordelijkheid

Cliënten
• Iedereen telt mee.
• Onze cliënten verdienen erkenning voor hun eigenheid en aandacht voor hun wensen en opvattingen. Wij zetten ons in hen zoveel mogelijk een zelfstandig bestaan te laten leiden.
• Cliënten hebben recht op een veilig bestaan in een zo gewoon en zelfstandig mogelijke woon- en leefomgeving.
• We zetten ons actief in voor het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het opheffen van sociaal isolement.

Zorg en ondersteuning
• De relatie tussen onze medewerkers en cliënten is gebaseerd op wederzijds respect, eerlijkheid, openheid, betrouwbaarheid, samenwerking en verantwoordelijkheid.
• Wij zijn Respectvol, Open, Nieuwsgierig en Duidelijk in de begeleidingsrelatie (ROND-principe).

Medewerkers

• Onze medewerkers werken doelgroepgericht, met een generalistische aanpak, vanuit professionele kaders.

Organisatie

• We zijn maatschappelijk betrokken en ondernemend. Als organisatie staan we voor een efficiënte en effectieve middeleninzet.
• Wij zijn creatief. We kennen de problematiek in de regio en zoeken naar innovatieve oplossingen daarvoor.
• Wij anticiperen op en spelen flexibel in op veranderende omstandigheden. We aarzelen niet om in het belang van onze cliënten initiatieven te nemen.
• Wij zijn een initiatiefrijke en betrouwbare samenwerkingspartner.