Waarom vechtsport?

Home / Waarom vechtsport?

Waarom vechtsport?
Sport is voor veel mensen een plezierige en zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast levert het een bijdrage aan de gezondheid, integratie en sociale binding. Een belangrijke reden waarom uiteenlopende sporten worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dit geldt ook voor de vechtsport. Vechtsport biedt echter meer!
Vechtsport heeft een hele specifieke meerwaarde ten aanzien van het bijdragen aan de oplossing van maatschappelijke problemen. Een meerwaarde die geen enkele andere tak van sport biedt.

De vechtsport bestaat al honderden jaren. In die jaren is veel kennis en ervaring opgebouwd. Niet alleen over de techniek, maar ook over de achterliggende principes van de vechtsport zoals doorzettingsvermogen, respect hebben voor een ander, incasseringsvermogen etcetera.
Deze principes dragen bij aan persoonlijke vorming en groei. Ook in de huidige vechtsportlessen komen deze principes naar voren. Door de lange historie van de vechtsport is er ook veel kennis en ervaring opgebouwd in het mensen leren omgaan met lastige of bedreigende situaties en de emoties die daarmee gepaard gaan, zoals woede en angst. Dit maakt dat de vechtsport zo geschikt is voor het aanpakken van maatschappelijke problemen zoals omgaan met pesten, diversiteit, agressie en geweld. Vanuit de achterliggende principes van de vechtsport, leren de vechtsportleerlingen om op een weloverwogen en effectieve wijze met maatschappelijke problemen om te gaan.

Maatschappelijke waarde vechtsport
Hoewel er in het Westen zeker een traditie in de vechtsport bestaat (denk aan schermen, boksen en worstelen) kenmerkt de ontwikkeling van de Westerse sport zich door een toenemende wedstrijdgerichtheid. In Azië waar veel, zoniet de meeste vechtsporten hun oorspong vinden, kent men de sport niet op die manier. In de Oosterse sporttraditie staat een ander element centraal: namelijk de vormende waarde. In Azië ontwikkelde zich reeds eeuwen eerder dan in Europa een bewegingscultuur waarvan de culturele, opvoedkundige en technische kenmerken tot op heden bewaard zijn gebleven. Verschillende wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat juist deze componenten een grote pedagogische waarde hebben. Het is daarom van belang de culturele erfenis uit het verleden te behouden en waar nodig weer een plaats te geven in ons huidige vechtsportonderwijs. Dit is van belang wanneer we de maatschappelijke meerwaarde van vechtsporten willen verzilveren.
Het ultieme doel van de vechtsporten is niet het winnen van een Olympische medaille of het succesvol verdedigen van jezelf tegen een mogelijke verkrachter. Het gaat niet om het leren verslaan van externe tegenstanders, maar juist om het verslaan van tegenstanders in onszelf.

Steeds weer benadrukken de grote meesters uit het verleden in hun geschriften hun zorg voor ‘goed gedrag en morele vorming’. Ondanks het feit dat ze vaak in een tijd leefden van grote maatschappelijke onrust en geweld – of misschien wel juist daarom – promootten ze geen agressie en geweld. In oude geschriften lezen we het advies van de meesters dat ‘leerlingen moeten zweren dat ze nooit met opzet een ander zullen beschadigen of iets doen wat niet conform de waarden en normen is’. Ook kunnen we lezen: ‘de ware betekenis van vechtsporten ligt niet in winst of verlies, maar in geduld, oprechtheid, eerlijkheid en wederzijds respect.’ ‘Ware vechtsportleerlingen zullen nooit iemand moedwillig beschadigen, maar zijn vriendelijke en verantwoordelijke mensen.’ Als we alle uitspraken op een rij zetten, dan kunnen we het volgende concept voor de vechtsporten opstellen:
‘Het algemene concept voor de vechtsporten is het disciplineren van het menselijke karakter door de toepassing van de principes van de vechtsportdiscipline in kwestie.’ Het doel dat we vervolgens voor het vechtsportonderwijs kunnen formuleren bestaat onder andere uit de volgende factoren:

– ontwikkeling van persoonlijke integriteit (o.a. ‘Doe wat je zegt’)
– ontwikkeling van doorzettingsvermogen en vastberadenheid
– verbetering van de technische vaardigheid
– ontwikkelen en behouden van beleefdheid en eer
– ontwikkelen en behouden van oprechte interesse in en respect
– leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en in standhouding van de (vechtsport)cultuur en maatschappij

Pedagogische waarde vechtsport
Over het pedagogische effect van vechtsportbeoefening zijn de meningen verdeeld. Aan de ene kant staat een groep die beweert dat de beoefening van vechtsport positieve psychosociale veranderingen voor de beoefenaar oplevert en de ontwikkeling van een goede moraal en ethisch gedrag aanmoedigt. Daar tegenover staat een groep die van mening is dat deelname aan vechtsport helemaal geen psychosociale voordelen oplevert en juist meer geweld en agressie oproept. Uit de overlevering van de oude traditionele vechtsporten en het werk van de verschillende ‘budogrondleggers’, blijkt een sterke overtuiging van de psychologische en sociologische voordelen van training. Zo stelt bijvoorbeeldChoju Miyagi, grondlegger van het Okinawa Goju Ryu karate-do, het volgende:
“Within the rapid technological development, the moral education of human beings must be attended too through the training of the human spirit. Karate is the most suitable training for this purpose. There are no weapons or tools in karate training. Your hands are empty and there are many exercises where you must imagine an enemy in empty space. Thus the primary enemies in karate training are the dark forces in one’s own personality. To devolop the techniques you must practice repeatedly, relentlessly pushing yourself until you can conquer your inner spirit. The benefits of triumphing over oneself are much more significant than anything gained by conquering an external opponent.”
Er zijn talloze van dergelijke uitspraken te vinden rondom het psychosociale effect van budobeoefening. Veel programma’s om weerbaarheid te vergroten en agressie te voorkomen zijn op basis van deze uitspraken gemaakt. Wanneer we echter beweren dat de beoefening van sporten leidt tot bijvoorbeeld een vermindering van agressie en geweld, dan is het belangrijk om te weten of deze aannames ook daadwerkelijk hout snijden.

Aannames in de vechtsportliteratuur
Naast de vele levensbeschouwelijke wijsheden, bevat de aan ons overgeleverde budowijsheid tevens een aantal indrukwekkende aannames met betrekking tot de psychosociale voordelen van training. Uit een analyse van populaire en semi-wetenschappelijke literatuur op het gebied van de Japanse vechtsporten blijkt dat een aantal standaardwerken opzienbarende effecten veronderstelt. Deze effecten zijn echter dusdanig omschreven dat ze niet of nauwelijks te vertalen zijn in Westerse begrippen. Men spreekt bijvoorbeeld van effecten als ‘het bereiken van een hoge morele standaard van innerlijke schoonheid en kracht’, ‘het samensmelten van lichaam en geest’, ‘innerlijke vrede’, enzovoorts. Andere auteurs omschrijven de door hen veronderstelde effecten in meer Westerse termen. Budo-autoriteit Draeger stelt bijvoorbeeld dat het doel van budo ‘zelfactualisatie’ is.Frantzis, specialist op het gebied van de interne vechtkunsten en geneeswijzen, geeft aan dat de beoefening van met name de interne aspecten van het budo zal leiden tot onder andere een reëel en positief zelfbeeld, een betere sociale vaardigheid, minder angst en woede en minder stress. Petzold (hoogleraar psychologie en bewegingsagogiek) stelt onder ander dat budodisciplines (zoals karate en aikido) gebruikt kunnen worden bij het verminderen van angst, als meditatieve bewegingservaring, en ze hebben tevens een (beweging) opvoedend karakter. Diverse ‘budowetenschappers’ vullen dit rijtje aan met een toename van het zelfvertrouwen, verhoogd self-esteem, betere zelfcontrole en een vermindering van problematisch agressief gedrag. Frantzis bespreekt tevens de effecten van budotraining op een specifieke doelgroep, te weten: de adolescenten en pubers. In dit kader spreekt hij onder meer van betere sociale vaardigheden, een beter zelfbeeld en een aanzienlijke vermindering van agressief gedrag. Daarnaast spreektFrantzis als enige over de ontwikkeling van ‘bewegingsgevoel’, hetgeen hij onder andere in verband brengt met het zelfbeeld.

Wetenschappelijke conclusies
Er zijn zeer veel impliciete aannames te vinden in de literatuur en onder budoleraren als het gaat om de psychosociale effecten van hun kunsten. Hieronder worden de uitkomsten van een literatuurstudie beschreven van de psychosociale effecten van het beoefenen van Budo, aan de hand van wetenschappelijke bevindingen.
angstvermindering
meer doorzettingsvermogen, toewijding
onafhankelijkheid en autonomie
verhoogde zelfervaren controle, verbetering zelfcontrole; verbeterde interne controle, verminderde gevoelens van kwetsbaarheid
zelfverzekerheid, zelfconcept, zelfbeeld en competentiegevoelens
sociale betrokkenheid, sociale oriëntering, tolerantie, aanpassingsbereidheid
het verminderen van agressie, uiting van agressie naar personen vermindert, afname van storend gedrag in de klas, afname van verbaal en fysiek geweld t.o.v. klasgenoten en docenten, afname van schorsing van school door gewelddadig gedrag, vermindering deelname geweldsituaties
problem Focused copingstrategie in plaats van emotion focusedcopingstrategie;
vermindering van de externe attributie.